Bugün: 26.05.2018

Sarıbaş, Gökçeada Belediyesi'ne Yüklendi

Sarıbaş, Gökçeada Belediyesi'ne Yüklendi
CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Bademli Köyü'nde inşası yapılan ve mahkeme kararı ile inşası durdurulan otelle ilgili Gökçeada Belediyesi'ni suçlayarak, Belediye'nin kanun tanımadığını ileri sürdü.09.01.2013 19:01
Bademli Köyü'ndeki otel inşası ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne, yürütme kararının durdurulması için yaptığı iptal başvurusunun reddedildiği bilgisinin ardından, yine aynı konuyla ilgili olarak CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, TBMM'de  Bademli köyünde bir dizi usulsüzlük yapıldığını ve ilgili kurumların bu usulsüzlüklere göz yumduğunu ifade ettiği bir basın toplantısı düzenledi. Sarıbaş  konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu hukuka aykırı olduğu iddia edilen uygulamaları, Bademli Köyünün doğal ve tarihi dokusunu herkesten çok savunması gereken Gökçeada Belediyesi’nin yapması ilginçtir.
Otel İnşaatı sahibi Fazlı Yıldırım’ın da bu kanun tanımaz uygulamaları hayata geçirirken, çevresine Kürşat Tüzmen in yakın ahbabı olduğunu, bu otelin açılışının Başbakan tarafından yapılacağını, Otelin AKP tarafından korumaya alındığını,2014 de yapılacak yerel seçimlerde de Gökçeada Belediye Başkanlığı’na aday gösterilerek, belediye başkanı olacağı söylentilerini yaydığı iddia edilmektedir.

Bademli Köyü 101 Ada 23 Parselde, içinde armut, badem ağacı ve köy çeşmesinin bulunduğu dam ve tarla ( 13.04.1999 ) Fazlı Yıldırım tarafından iki şahit gösterilerek, zilyetlik hakkı ile elde ediliyor. Mahkeme, gayrimenkulün kentsel sit alanında olduğunu tespit ediyor. Bademli köyündeki hukuksuzluk da bundan sonra başlıyor. Fazlı Yıldırım’a ahır ve tarladan oluşan gayrimenkulün maliki olmadan 6 ay önce (24.02.1998), Gökçeada Belediyesi tarafından Bağ evi yapı ruhsatı veriliyor. 24.02.1998 tarihinde Gökçeada Belediyesi tarafından Bağ evi yapı ruhsatı
verilen yer 101 Ada 23 Parselin Kentsel sit ve 1. Derece doğal sit alanı içerisinde yer aldığı 11.11.1994 tarihinde Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2135 sayılı kararı ile de tescil ediliyor. Bu yerin kentsel sit alanında olduğu, 13.04.1999 tarihli mahkeme kararı ile de ayrıca sabit. Ahır ve tarladan oluşan gayrimenkulün üzerine Bağ evi yapı ruhsatı ile 3 katlı
betonarme otel binası ve müştemilata dönüştürüyor. 2008 yılında yapılan kadastro çalışmaları ile 11.01.2008 tarihinde tapu yenilenerek dam ve tarla niteliğindeki gayrimenkul, 3 katlı betonarme otel binası, müştemilat ve arsasına dönüştürülerek tapuya tescil ediliyor. Mahkemece atanan kadastro bilirkişisinin raporunda beyan ettiği üzere tapu cins tashihi ile ilgili hiç bir belgeye rastlanamamıştır.
Oysa Gökçeada Belediyesi 10.11.2010 Tarihinde, 3 katlı betonarme otel binası, müctemilatı ve arsası cinsli olarak tescil edilmesinde sakınca olmadığına karar veriyor. Bu karar olmadan, Tapu’ya nasıl bu şekilde tescil edildiği ayrı bir hukuk dışı vaka.

Gökçeada Belediyesi’nin 06.09.2010 tarihli ve 51 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı tasdik edilerek, köy yerleşim anındaki parsel turizm tesisi alanı olarak tesciline karar veriliyor. Gökçeada Belediyesi bununla da yetinmiyor, otel inşaatından çıkan hafriyatla yeni yol açılarak, inşaatın kot sorun da çözülüyor. Açılan bu yol da belediye
tarafından kamulaştırılıyor. Bağ evi ruhsatı ile 3 katlı betonarme otel binası ve müştemilatına dönüştürülen yapı 21.12.2010 tarihinde belediyenin 21 sayılı kararı ile verilen yapı ruhsatı ile otel ve müştemilat dışında, 6 katlı ek otel binası yapılıyor.

Özetle, Belediye 2008 yılında resmi olarak var olduğu kadastro tarafından tespit edilen 3 Katlı otel binası ve müştemilatı için 2010 yılı Eylül ayında plan tadilatı yapıyor, Kasım ayında tapuya tescil ve kot sorunu için yol kamulaştırma kararı alıyor, Aralık ayında yapı ruhsatı veriyor. Ancak, mevcut yapı için yapılan imar planı dayapıya hukuki uyarlılık sağlayamayınca 03.11.2011’de tekrar tadilat planı yapılıyor, bu plana ve dayanak plana itiraz edince, 03.11.2011’deki plan tadilatına itirazı kabul ediyor ancak dayanaklarını iptal etmiyorlar, gönüllüler bunun için dava açınca, bu kez, 06.12.2012’de, yeniden otel için plan tadilatı yapılıyor. Bunun için de dava açılınca bu kez 02.04.2012’de 1/25.000 ölçekli plan tadilatı teklifi hazırlayıp, onay için Çanakkale İl Genel meclisine gönderiyorlar. İl Genel Meclisi’nde, gönüllülerinitirazları hasıraltı ediliyor, olumsuz görüş içeren plan inceleme komisyon raporlarıyok sayılıyor ve alan “özel proje alanına dönüştürülüyor. Bu kararın iptali için de Çanakkale İdare Mahkemesi’nde 2012/ 957 E., 2012/ 995 E., 2012/ 996 E. sayılı davaları derdesttir.
24.10.2011 tarih ve 2641 sayılı yazı ve ekindeki teknik raporla, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, inşaatı devam eden otel inşaatının, mevcut imar durumunaaykırı imalat yapıldığını tespit edilmesine karşı, inşaat devam etmiştir. Bir taraftan bu hukuksuz uygulamalar devam ederken, diğer taraftan Gökçeada Gönüllüleri Derneği resmi, duyarlı vatandaşlar da bireysel olarak yeni
Çevre Düzeni Planına itirazlarda bulunarak, Gökçeada’nın geleceğine, tarihsel ve doğal dokusunun korunmasına sahip çıkmışlar, doğa ve tarih katliamına kayıtsız kalmamışlar.

Bu anlamda;
06.09.2008 tarih ve 51 sayılı kararına konu olan 1/1000 ölçekli İmar Planı, 1/
5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve bahse konu olan taşınmazın turizm tesis alanı olarak tescil kararının iptali ile 21.12.2010 tarih ve 21 sayılı yapı ruhsat kararı için Çanakkale İdare
Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu otelin bulunduğu yapının; Gökçeada Asliye Hukuk Mahkemesinin, 13.04.1999 tarihli kesinleşmiş kararına göre de kentsel sit alanı içerisinde
olup, 1/25.000 ölçekli, çevre düzeni planı uyarınca da köy yerleşim alanın tam
ortasında olduğu belgelenmiştir.1/10.000 ve 5.000’lik alt planlar hazırlanırken sit sınırları kaydırılarak daraltılmış ve otel böylelikle sit dışında gösterilmiştir.
Bunun üzerine Gökçeada Belediyesi; 06.02.2012 tarihinde,
* Çanakkale ili Gökçeada İlçesi, Bademli köyü pafta H15c.04d.1b de 101 ada
22 ve 23 parsellere ait toplam 9283,10 m2’lik alanda re ’sen 1/5000 ölçekli tadilat + ilave Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli tadilat + ilave İmar Uygulama Planı kararı almış. Bu plan değişikliği ile otelin bina yüksekliği ve kat adedi artırılarak, serbest nizam yapılaşma koşulları getirilmiş, otel oluşumunun tecavüz ettiği yandaki 2 parsel için belediye meclisi yeniden karar almış ve yeşil alan temin edilerek, Otelin bugünkü hukuka aykırı durumu, hileyi şerle, hukuka uygun hale getirilmiştir. Tüm bu hukuka aykırı olduğu iddia edilen uygulamaları, Bademli Köyünün
doğal ve tarihi dokusunu herkesten çok savunması gereken Gökçeada Belediyesi’nin
yapması ilginçtir.

Otel İnşaatı sahibi Fazlı Yıldırım’ın da bu kanun tanımaz uygulamaları hayata geçirirken, çevresine Kürşat Tüzmen in yakın ahbabı olduğunu, bu otelin açılışının Başbakan tarafından yapılacağını, Otelin AKP tarafından korumaya alındığını, 2014 de yapılacak yerel seçimlerde de Gökçeada Belediye Başkanlığı’na aday gösterilerek, belediye başkanı olacağı söylentilerini yaydığı iddia edilmektedir.

Çanakkale İdare Mahkemesinde devam eden;
2012/250 E sayılı davada otelin yapı ruhsatı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir,
2012/ 382 E. sayılı dava, Gökçeada Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih 2012-16 sayılı kararına konu, Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, 101 Ada, 22 ve 23 No’lu parselde özel mülkiyete ait taşınmazlara ilişkin 1/5.000 ölçekli tadilat + İlave Nazım İmar Planının ile 1/1.000 ölçekli tadilat+ İlave Uygulama İmar Planının iptali konuludur ve dava yürütmeyi durdurma talebinin değerlendirilmesi aşamasındadır. 2012/ 257 E. sayılı dava, 101 ada 23 parsel’in kentsel sit alanı dışında olduğuna ilişkin kararların iptali hakkındadır. Bu dava da gönüllü grubu 1994 yılında belirlenmiş kentsel sit sınırının korunması gerektiğini, Kültür Bakanlığı ise bu sınırın daraltılmasıgerektiğini savunmaktadır. Mahkeme, iddialara ilişkin açık hukuka aykırılık saptayarak, şimdilik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK Kurulu’nun 06.01.2011tarih, 780 numaralı ilke kararı gereği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı idari yargıda açılan dava sürecinde, idari yargı tarafından verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararına ters düşmemek koşuluyla, kamu yararı bulunan konuların koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine ilişkin ilke kararına rağmen, bölge Kurulu, verilen yürütmeyi durdurma kararı HİÇ DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN, eski kararlarına atıf yaparak, direnmekte, hem verilen yürütmeyi durdurma kararını, hem YÜKSEK KURUL İLKE KARARLARINI HİÇE SAYMAKTADIR. 
Yıkım kararı ve Yapı ruhsatı ile ilgili mahkemenin durdurma kararı olmasına karşın Gökçeada Belediyesi’nin ilgisizliği yüzünden bir türlü inşaatı durdurulamayan ve yıkılamayan otel inşaatı hızını kesmeden devam ediyor.

Sonuç olarak,
1- Gelinen Aşamada Sorumluluğu Bulunanların Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı
Tarafından bir an önce Soruşturma Açılmasına,
2- İçişleri Bakanlığı Tarafından Gökçeada Belediyesi ve diğer ilgili kuruluşlar
hakkında görevi kötüye kullanma ve ihmali olanlar hakkında gerekli işlemlerin
yapılarak soruşturma açılmasına,
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, alınan mahkeme kararlarının derhal
uygulanması ve bu güne kadar yasalara uygun işlem yapmayanlar hakkında
(görevi ihmal ve kötüye kullanma vs. ) derhal soruşturma başlatılmasına,
4- Gökçeada Belediyesi’nin baştan itibaren göz yumduğu ve kayırdığı, aleyhinde
çıkan mahkeme kararlarını uygulamadığı görülmüştür.
a) Mevcut yapı ruhsatının iptal edilmesi,
b) İmara, uygulama projelerine ve imara aykırı olan inşaat ruhsatına
uymadığından dolayı ve ayrıca en önemlisi aldığı yıkım kararını
uygulamadığı için suç işlemiştir. Derhal yıkım gerçekleştirilmelidir.

Netice itibari ile Gökçeada Hepimizin ortak değeridir. Adanın ve Bademli
Köyünün siluetini bozan bu kaçak otel mutlaka yıkılmalı, talana ve yağmaya izin verilmemelidir. En çok uyması ve koruması gerekenler başta Gökçeada Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olması gerekirken bu vurgun ve talan göz yumdukları görülmektedir."


Etiketler: Gökçeada - imroz - bademli - masi - edirne bölge idare mahkemesi - imar - gökçeada belediyesi - ali sarıbaş - çanakkale - milletvekili - chp - gökçeada gönüllüleri derneği -

Diğer SİYASET haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir