Bugün: 18.04.2019

İLGİNÇ BİR MEKTUP

İLGİNÇ BİR MEKTUP
Meğer Türkiye’de neler olmuş da bizim haberimiz bile olmamış. Kim demiş genelkurmay sessiz kalıyor diye İşte “bomba haber” diye buna denir. Meğer rüşvet ve yolsuzluk iddialarının Türkiye’yi salladığı o netameli günlerde Kara Kuvvetleri Komutanı (hükümete iletilmek üzere) Milli Savunma Bakanına bir uyarı mektubu yazmış. Bu mektup ülkede yaşanan durumdan salimen çıkılabilmesi için alınması gereken tedbirleri hükümete iletiyor ve içeriği özetle şöyle;12.03.2014 00:00
Sayın Bakanım,
rn
Dün geceki konuşmalarımızın ışığı rnaltında, zatı alinize memleketin huzur ve istikrarı için alınması lazım rngelen tedbir ve kararlar hakkındaki görüşlerimi arz etmeyi milli ve rnvatani bir vazife bilirim. Sayın Başbakanın açıklamalarını dinledim ve rnokudum. Bunlarda, benim düşüncelerimin kabulüne müsait bir zemin henüz rnmevcut olmadığı aşikar olarak belli ise de, yine de düşüncelerimin rnsizlere ulaşması gerektiğine inanıyorum.... 
rn
     Sayın Bakanım, Bu ahval rnküçümsenecek, cebir ve şiddetle geçiştirilecek şeylerden değildir. rnMemleket, Hükümet ve Partinizin düştüğü bu müşkül vaziyeti kurtarmak rniçin sükunetli, fakat ciddi tedbirler almak lazımdır. 
rn
     Bu tedbirler şunlar olmalıdır: 
rn
     1- Suiistimal haberleri bütünrn memlekette yayılmış bulunan Bakanlar Kabineden çıkarılmalı, yeni Kabinern mutlak dürüst, makul, ve adalet hissi taşıyan zevattan kurulmalıdır. 
rn
     2- Tutuklu gazeteciler af kanunu ile kısa zamanda tahliye edilmelidir. 
rn
     3- Son hadiselerde tevkif edilen talebeler serbest bırakılmalıdır. 
rn
     4- Şimdiye kadar çıkarılan bütün antidemokratik kanunlar tedricen kaldırılmalıdır. 
rn
     5- Vatandasın hürriyet ve eşit muamele hakkına mutlak surette riayet edilmelidir. 
rn
     6- Din istismarcılığından vazgeçilmelidir. 
rn
     7- Suiistimaller oluyor mu, rnbilmiyorum, fakat olduğu hakkında umumi bir kanaat mevcuttur ve milletinrn hükümete itimatsızlığına sebep olmaktadır. Bu gibi kötülüklerin süratlern bertaraf edilmesi lazımdır. 
rn
      8- Özel zamanlar ve günler rnharicinde Hükümet büyüklerinin memleket gezilerinde suni büyük vatandaş rntoplulukları ile karşılanmaları usulü terk edilmelidir. 
rn
     Muhterem Bakanım, Bu rnyazdıklarım asla bir parti veya politika mülahazasıyla yazılmamıştır. rnMemleketin durumunun bu tedbirlerin alınmasını zaruri kıldığına rninandığım için arz edilmiştir. 
rn
     Sizlerin vatanperverlik ve rnvicdanlarınıza hitap ediyorum. İyi düşününüz. İyi yapınız. Memlekette rnçok şeyler yaptığınız muhakkaktır. Fakat, bu asla kafi değildir. Bu rnyapılan işleri müstemleke idarecileri de yapar, yapıyor ve yapmıştır. rnAsıl mühim olan toplumun ruhunda yaşama zevk ve azminin geliştirilmesi, rnhak ve hürriyet aşkının kökleştirilmesi ve vatandaş idrakinin yüksek ve rnnecip hislerle donatılmasıdır. 
rn
     Olaylar bu yolda olmadığınızırn göstermektedir. Talebelerin hürriyet duygusu ile yaptıkları masumane rntezahürata karşı, kıtalar sevk edilmesi ve onların desteği ile emniyet rnkuvvetlerinin gençlerimize coplarla ve kurşunlarla saldırması dünyada rngörülmemiş feci bir şeydir.     Bu hengamede kız talebelerin yürekler rnparçalayan çığlıklarının analar, babalar ve halk ruhunda onulmaz yaralarrn açacağını ve açtığını anlamamak memleketin huzuru bakımından büyük bir rnhata ve hazin bir gaflettir. Bizim gençlerimizde hak, adalet ve hürriyetrn duygularının gelişmesinden ve kemalinden memnun olmamız lazım gelmez rnmi? İstikbali, hissiz, duygusuz, müstemleke ruhlu, yalnız maddeci rnbedbaht insanlara mı bırakmak istiyoruz? 
rn
     Sayın Bakanım, maruzatım rnmuhakkak ki çok mühim ve hatta çok cüretkardır. Fakat memleket için, rnMilletin selameti için, Hükümet ve hatta Partinizin kurtarılması için rndikkate alınması lazımdır ve hatta çok lazımdır.
rn
Saygılarımla!” 
rn
     


Yazının başında bu mektubun yazılış tarihi verilmemiş değil mi? Evet, o noksanlığı şimdi tamamlayalım.
rn


Bu mektup 3 Mayıs 1960’da yazılmış…Yazarı da dönemin kara kuvvetleri komutanı Cemal Gürsel
rn


Yoksa siz bu mektubun yeni yazıldığını mı sanmıştınız? 
rn


Yok canım…,Daharn neler? Hayal gücünüz ne kadar da geniş! Tam 54 yıl önce yazılmış bir rnmektubu nasıl olup da bugünlerde yazılmış zannettiniz! Ne alakası var rnşimdi yani?
rn

rn


Sanki ortada bir benzerlik varmış gibi..!

Tahir Yekeler / Anamur 

Etiketler: kkk komutanının mektubu -

Diğer SİYASET haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir